W 2022 roku realizujemy następujące projekty skierowane do chorych, opiekunów i innych potrzebujących:

1.  Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej.

Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu osób z chorobą Parkinsona. Dzięki niej, pomimo wielu dolegliwości i ograniczeń, z którymi zmagają się pacjenci, mogą oni dłużej cieszyć się życiem.
Fizjoterapia ma na celu przede wszystkim spowolnienie przebiegu choroby, zmniejszanie objawów i przedłużanie czasu samodzielności, sprawności i aktywności chorego. Leczenie usprawniające powinno opierać się głównie na zapobieganiu wystąpieniu poszczególnych zaburzeń, a nie tylko ich zwalczaniu. Rehabilitacja powinna zostać wdrożona już w momencie postawienia diagnozy, w celu opóźniania pojawiania się kolejnych objawów choroby i zmniejszania nasilenia już istniejących, a jej zakres powinien być indywidualne dobrany do aktualnego stanu neurologicznego chorego. Fizjoterapia powinna być ukierunkowana na przystosowanie pacjenta do aktualnych możliwości psychofizycznych poprzez optymalizację jego możliwości funkcjonalnych. Od początku funkcjonowania naszego stowarzyszenia to właśnie organizacja rehabilitacji jest naszym priorytetowym zadaniem. Rok 2022 był pod tym względem wymagający, ponieważ podwoiła się liczba osób szukających u nas pomocy. Aby zaapewnić wszystkim potrzebującym opiekę fizjotarapeutyczną (rehabilitacja, masaże, terapia logopedyczna), zatrudnioną fizjoterapeutkę (wynagrodzenie finansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko, częściowo ze środków własnych), wspomagała stażystka – masażystka, skierowana do nas z Urzędu Pracy w Giżycku.. Powyższe działania obejmowały okres 0d stycznia do września. W okresie od paździenika do grudnia fizjoterapeutka, masażystka i logopeda są zatrudnieni ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zadanie pn. „Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej”.jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 12.400,00 zgodnie z umową nr 6/II/2022.

Zadanie pn. „Organizacja i realizacja indywidualnej rehabilitacji fizjoterapeutycznej i logopedycznej”jest współfinansowane przez PFRON ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 30.000,00 zgodnie z umową nr ROPS-V.614.5.3.2022.

2. Zatrudnienie opiekuna/asystenta.

W okresie 10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia poznaliśmy potrzeby członków naszego Stowarzyszenia. Jedną z wielu a zarazem podstawową – pojawiającą się z powodu postępu choroby i starzenia się – jest potrzeba wsparcia i pomocy w zwyczajnych czynnościach dnia codziennego np. pomoc w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w pracach domowych itp. W wielu rodzinach opiekunami są małżonkowie w podeszłym już wieku, którzy cierpią na choroby tego okresu życia. System opieki społecznej nie odpowiada w pełni na zapotrzebowanie na takie świadczenia i ciężar opieki nad osobą starszą i chorą spada na rodzinę. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na odpłatne zatrudnienie osoby do pomocy. Dlatego w tym roku po raz pierwszy podjęliśmy się zorganizowania takiej pomocy. Obecność opiekuna wpływa również na poprawę kondycji psychicznej podopiecznego i jego rodziny. Daje im to poczucie bycia zaopiekowanym oraz że nie są osamotnieni w swych potrzebach.

Zatrudnienie opiekuna/asystenta zostało zrealizowane w ramach zadań:

„Opiekun mile widziany”  współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 6.700zł, zgodnie z umową nr 3/II/2022.

„Wzrost jakości życia oób starszych i wsparcie opiekunów osób zależnych” współfinansowane przez Zarząd Wojewodztwa Warmińko-Mazurskiego w kwocie 3.000 zł, zgodnie z umową

nr  ROPS-I.614.1.20.2022

3. Program wsparcia psychicznego i fizycznego  – chorych na chorobę Parkinsona, ich opiekunów, czlonków ich rodzin i innych osób starszych potrzebujących  wsparcia w związku ze skutkami  izolacji społecznej i depresją spowodowaną pandemią Covid :

Obowiązujące w czasie pandemii ograniczenia  – szczególnie calkowita izolacja -wywarła bardzo negatywny wpływ na codzienne życie osób starszych,chorych i spowodowała  poczucie izolacji społecznej, samotności i depresji. Nagle wszyscy pozamykali się w domach a osoby starsze zostały pozbawione wizyt rodziny, przyjaciół. Nie wszyscy seniorzy posługują się narzędziami technologii cyfrowej (komputer, smartfon), które ulatwiają kontakt.  Przeprowadzone badania wykazały, że samotność jest w istotny sposób powiązana z występowaniem objawów depresji wśród osób starszych, może generować  poczucie beznadziei, zniechęcenia, które z kolei prowadzić mogą do powstania zaburzeń depresyjnych czy nawet potencjalnych aktów autodestrukcji. Dodatkowo pozbawienie swobodnego dostęu do opieki medycznej i rehabilitacji, niepokój o zdrowie swoje i najbliższych  znacząco wpłynął na pogorszenie stanu zdrowia zarówno fizycznego  (brak ruchu – niemożnośc wychodzeia z domu) jak i psychicznego u osób starszych.

Choroba Parkinsona, która powoduje postępującą niepełnosprawność i związaną z tym stanem depresję i izolację chorych i opiekujących się nimi członków rodzin, pandemia Coronawirusa dodatkowo znacząco pogłębiła ten stan.

W ramach powyższego programu zostały zrealizowane następujące działania:

  • wiosenny Rejs statkiem po jeziorach mazurskich zakończony poczęstunkiem w tawernie
  • Warsztaty wsparcia psychologicznego dla opiekunów osób zależnych – 4 spotkania
  • Integracyjne spotkania grupy wsparcia 
  • jesienny rejs żaglówkami zkończony integracyjnym grillem.

Dzialania zostaly zrealizowane w ramach zadań:

 „W grupie siła – razem pokonamy depresję i izolację”.

współfinansowane przez Powiat Giżycki w kwocie  2.700zł, zgodnie z umową nr 5/2022.

„Rejs statkiem – uczczenie 10 lecia działalnosci stowarzyszenia”

współfinansowane przez PCPR ze środków PFRON, w kwocie 495 zl, zgodnie z umową nr 4.2022.

„Tulipany pod żaglami”.

współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 500zł, zgonie z umową nr 18/IV/2022.

4. Organizowanie cyklicznych comiesięcznych spotkań integracyjnych.

5. Organizowanie cotygodniowych wspólnych spacerów z kijami.

6. Spotkania grupy wsparcia dla opiekunów.

Efektem warsztatów wsparcia psychologicznego jest zorganizowanie samopomocowej grupy wsparcia dla opiekunów .Jest to inicjatywa oddolna a lider grupy wyłonił się samoistnie. Inicjuje on spotkania grupy. Częśtotliwość i charakter spotkań ustalana jest na bieżąco.

Kategorie: Projekty